โรงเรียนบ้านหนองโสน ที่ตั้ง 78/2 หมู่ 2 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา    โทร 038-568941 โทรสาร 038-568941 e-mail : bannongsanoschool@hotmail.com  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 11 ไร่ เขตพื้นที่บริการ หมู่ 2 และ หมู่  5  ตำบลเสม็ดใต้  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองโสนมีนักเรียน 144 คน โดยแยกตามระดับชั้นดังตารางด้านล่าง และมีบุคลากรทั้งหมด 12 คน
ลำดับที่
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
1
อนุบาล 1
9
11
20
2
อนุบาล 2
10
8
18
3
อนุบาล 3
8
13
21
4
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
8
8
16
5
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
7
8
15
6
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
8
6
14
7
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
6
5
11
8
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
7
8
14
9
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
6
7
113
รวม
69
74
144