ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบ้านหนองโสน

 

โรงเรียนบ้านหนองโสน เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ขอบเบื้องบน “โรงเรียนบ้านหนองโสน” ขอบเบื้องล่าง “สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา”

ตอนกลางของเครื่องหมายมีสัญลักษณ์ ดังนี้ รูปช้าง หมายถึง ประวัติความเป็นมาของตำบลเสม็ดใต้ซึ่งเล่าต่อกันมาและช้างเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงแข็งแรง ความยิ่งใหญ่และมีบารมีคู่บ้านคู่เมืองน้ำ หมายถึง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ และประกอบกับในเขตตำบลเสม็ดใต้มีแหล่งน้ำลำคลองตามธรรมชาติ และคลองส่งน้ำชลประทาน ไหลผ่านหลายสายพันธุ์พืช หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของดินและผู้ปกครองมีอาชีพการเกษตรกุ้ง , ปลา หมายถึง ปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงกุ้งและปลา และในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์

ความหมายโดยรวมแล้วหมายถึง ความมั่นคงแข็งแรงและความอุดมสมบูรณ์ ผู้ปกครองของนักเรียนมีอาชีพหลักคือการเกษตร