โรงเรียนบ้านหนองโสน

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองโสนเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2515 ทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวเป็นที่ทำการสอน มีนายภัคดี ศรีเกษตรศรากุล เป็นผู้บริหารคนแรก ปี พ.ศ. 2520 ได้อาคารเรียนแบบ ป.1ข งบประมาณในการก่อสร้าง 320,000 บาท ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง งบประมาณ 200,00 บาท ส้วมแบบ สปช. 601/22 จำนวน 1 หลัง สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1และในปี 2535ได้รับงบประมาณจำนวน 879,620 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ปี 2558 ได้รับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบมาตรฐานแบบที่ ส4.ศพด.1 ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จเปิดใช้เพื่อทำการเรียนการสอนในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองโสนได้เปิดทำการสอนเมื่อปีพ.ศ.2515ทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนบ้านหนองโสน ได้ย้ายถ่ายโอนจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านหนองโสนได้มีการเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ก่อนโอนย้าย

ปัจจุบัน