พันธกิจ

          ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          – พัฒนาศักยภาพครู

          – ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้