– ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

– พัฒนาศักยภาพครู

– ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้