วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหนองโสน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ที่มาของวิสัยทัศน์

 การได้มาของปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจากแบบสอบถาม ครู ผู้ปกครองและนักเรียน นำมาจัดหมวดหมู่ของปัญหาและความต้องการโดยขมวดปัญหาและความต้องการเข้าเป็นกลุ่มๆ ทำ SWOT วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพของสถานศึกษา วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค ปัจจัยภายนอกเพื่อสิ่งที่มุ่งหวังที่จะไปถึงและประสบความสำเร็จ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน