โรงเรียนบ้านหนองโสน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม