สีเหลือง หมายถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสว่างสดใสในที่นี้จะหมายถึงปัญญาอันเปรียบประดุจเหมือนอาวุธของเราทุกคน

สีฟ้า หมายถึงความสงบ ความมีระเบียบ ความศรัทธาในที่นี้จะหมายถึงสมาธิ ที่จะทำให้เกิดสติในการทำกิจกรรมต่างๆของเรา