สีเหลืองและสีฟ้า
 

ความหมายของสีประจำโรงเรียนหนองโสนมีดังนี้

สีเหลือง หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสว่างสดใสในที่นี้จะหมายถึงปัญญาอันเปรียบประดุจเหมือนอาวุธของเราทุกคน
สีฟ้า หมายถึง ความสงบ ความมีระเบียบ ความศรัทธาในที่นี้จะหมายถึงสมาธิที่จะทำให้เกิดสติในการทำกิจกรรมต่างๆของเรา