โรงเรียนบ้านหนองโสน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม