โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ไว้ให้กับปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นรากฐานของวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักการที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ประการแรกคือ ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ต้องอาศัยการคิดแบบ มีเหตุมีผลโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และรอบด้าน ประการต่อมาคือ ความพอประมาณ หรือในทาง พุทธศาสนาเรียกว่าทางสายกลาง คือการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ต้องไม่ทำอะไรที่มากหรือน้อยจนเกินไป ควรทำ แต่พอดีกับตน คือไม่ทำการที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน และประการสุดท้าย คือ การมีภูมิคุ้มกัน คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรม โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ไว้ให้กับปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นรากฐานของวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักการที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ประการแรกคือ ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ต้องอาศัยการคิดแบบ มีเหตุมีผลโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และรอบด้าน ประการต่อมาคือ ความพอประมาณ หรือในทาง พุทธศาสนาเรียกว่าทางสายกลาง คือการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ต้องไม่ทำอะไรที่มากหรือน้อยจนเกินไป ควรทำ แต่พอดีกับตน คือไม่ทำการที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน และประการสุดท้าย คือ การมีภูมิคุ้มกัน คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง