ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพครู
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้