เรียนออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแผร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19) รุนแรงขึ้นทำให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปก่อนตามประกาศของกรมควบคุมโรคและมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น